Polisi Capaian Maklumat

Semua item dalam sistem KMS RISDA ini adalah terbuka untuk diakses oleh semua dan ia telah mengikut standard, peraturan dan surat pekeliling RISDA yang berkaitan. Dalam keadaan tertentu, sesetengah kandungan pengetahuan adalah terhad untuk diakses oleh staf dalaman RISDA sahaja dan semua carian item pengetahuan yang terkandung dalam sistem KMS RISDA ini adalah tertakluk kepada ketetapan yang telah ada dalam metadata untuk item pengetahuan tersebut.